บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนหรือตัวแทน จำหน่ายเครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำแก่ห้องปฎิบัติการทั่วประเทศไทย