Untitled DocumentUntitled Document
 
Stirrer UC151    
 
   
 
Stirrer US151    
 
   
 
Hotplate US150    
 
   
 
Hotplate UC150    
 
   
 
Hotplate Stirrer
UC152  
 
 
   
 
Hotplate Stirrer
US152  
 
 
   
 
Homogeniser
SHM1  
 
 
   
 
Homogeniser
SHM2  
 
 
   
 
Shaker SSM1, SSL1    
 
   

 

 

Talk to P.intertrade !!!

Request a Quote

Untitled Document ภาพการออกงาน Cryopreservation of Human Gametes and Embryos
อ่านรายเพิ่มเติม.»
ภาพการออกงาน โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 28-29 สิงหาคม 2560
อ่านรายเพิ่มเติม.»
Watch to video